خودکارمان جوهر خالی کرده است☺

آرام

یک روز آرام جان من

روز دگر آرام جان دگر

این رویا را جان من

ای مرگ آرام جان من

  • جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷
  • ۱

سر به بیابان

گاهی، فقط گاهی

در جستجوی تو !

سر به بیابان خواهم گذاشت

و در روز دگر

باز گاهی فقط گاهی....

  • جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷
  • ۴

غلط کردم غلط کردم غلط:|

در یکی از شب های پادگان،در ساعاتی مانده به طلوع دل انگیز آفتاب در یکی از محل های نگهبانی سرباز ما بر سر پست نشستن کرده و در خواب ناز به سر میبرد و انگار به قرمه سبزی مادرش در خواب سلامی دلپذیر عرض می نمود که در کنارش نشستیم

اهم اهم راه انداختیم و سرفه بنمودیم که از خواب بیدار شود که نشد، آرام بر روی شانه اش زدم بیدار نشد،محکمتر زدیم که از خواب پرید و با گارد تحاجمی به سمت من، تا کلاه مشکی( کلاه مشکی میزاریم که از سربازای دیگه متمایز بشیم) مرا دید چشمانش بینا شد داد زد غلط کردم غلط کردم قرمه سبزی خوردم:|

غلط کردم سر گروهبان:/
ما نیز که به شدت میل به قه قهه زدن گرفته بودیم از این صحنه ،بگفتیم تا باشد از این غلط ها و عقب گرد نموده و بدون صدا قه قه زدیم:|


این جانب به شدت به این که سربازم دستش در جیبش باشد حساسیت دارم و کاری دور از شان یک سرباز می بینم زیرا سرباز باید همیشه آماده باشد و دست در جیبی یعنی آماده نیستم(تفکرات مزخرف ملوچکانه)، چهار نفر را بیرون به خط نموده در ساعت 11 شب که از خواب نیز بیدارشان بنمودیم و خمار خمار بودند،نفری یک سوزن و نخ تحویلشان داده و امر بنمودیم همین شلوار پاشونه بدوزند جیب هایشان را،ابتدا خیلی آرام در حال نخ کردن سوزن بودند  در آن تاریکی که بگفتیم هرکی اول بدوزه میفرستم بخوابه :|
تا این را بگفتیم چنان نخ و سوزن را به بازی در می آوردند که سرمان را پایین انداخته و ریز میخندیدم و در پناه نقاب کلاه چیزی مشخص نبود و فکر کردند در حال مطالعه کتاب هستم:|

که ناگهان صدای آخ و اوخ بلند شد و سوزن را در تنشان فرو میکردند:|
یک جیب را با آخ و اوخ فراوان دوختند و جیب دگر را به آنان بخشیدم:|

دو روز بگذشت که در سر کلاس بودیم و یکیشان که خیلی هم شیطنت میکرد بلند شد و بگفتا سرگروهبان اجازه من پولم رو در بیارم،گفتم مگه کجاس؟:|

- در داخل آن جیبی که دوخته ام مانده:/
کل سربازان زدند زیر خنده که با یک اخم خنده اشان را کوفتشان کردیم و خود نیز به بیرون از کلاس رفته و میله های هیتر گازی را گاز بگرفیتم از خنده:|


+ انگشتر عقدش خیلی خوشگله:) فکر نمیکردم اینقدددددررررر از این خبر خوشحال شم،خودمم باورم نمیشه،از تهههههه دلم خوشحالم

  • پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷
  • ۵